Regulamin strony internetowej Komodo24.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  Strona https://komodo24.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://komodo24.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://komodo24.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony https://komodo24.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. DEFINICJE
  FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie https://komodo24.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
  REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
  USŁUGODAWCA – KED Spółka z o.o. Spółka Komandytowa
  ul. Słowackiego 14 05-200 Wołomin, KRS 0000705449, NIP 1251663997, REGON 368804064, adres poczty elektronicznej: kontakt@komodo24.pl
  USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: korzystanie z Formularza Kontaktowego,
  Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  komputer z dostępem do Internetu,
  dostęp do poczty elektronicznej,
  przeglądarka internetowa,
  włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę: Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@komodo24.pl. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://komodo24.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością https://komodo24.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://komodo24.pl, bez zgody Usługodawcy. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://komodo24.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART.27C
USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

PODMIOT SPORZĄDZAJĄCY:

KED KRASNODĘBSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Informacja za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

KED Krasnodębski Sp.K. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy
Ul. Słowackiego 14 KRS 0000705449; REGON 368804064; NIP 1251663997
05-200 Wołomin Kapitał zakładowy 60.000,00 PLN
T:+48 519471960

SPIS TREŚCI

 1. INFORMACJE OGÓLNE …………………………………………………………………………………………………… 3
  1.1. CEL SPORZĄDZENIA INFORMACJI O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ …………………………… 3
  1.2. PODSTAWA PRAWNA INFORMACJI O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ …………………………… 3
 2. ELEMENTY INFORMACJI O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ………………………………………….. 4
  2.1. PROCESY I PROCEDURY PODATKOWE ……………………………………………………………………………… 4
  2.2. DOBROWOLNE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ …………… 6
  2.3. REALIZACJA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH, W TYM INFORMACJE O SCHEMATACH PODATKOWYCH ….. 6
  2.4. TRANSAKCJE ZAWIERANE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI ……………………………………………………… 8
  2.5. PLANOWANE LUB PODEJMOWANE DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE ………………………………………. 9
  2.6. KATALOG ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW ………………………………………………………………………………… 10
  2.7. ROZLICZENIA PODATKOWE W RAJACH PODATKOWYCH ………………………………………………………… 11
 3. INFORMACJE OGÓLNE
  1.1. CEL SPORZĄDZENIA INFORMACJI O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ
  Celem sporządzenia przez KED Krasnodębski Sp.K. („KED” lub „Spółka”) informacji o realizowanej strategii
  podatkowej jest spełnienie nałożonego na Spółkę obowiązku, zgodnie z którym podatnicy, których przychody
  przekroczyły równowartość 50 mln euro, a także działający w formie podatkowej grupy
  kapitałowej, niezależnie od osiąganych przez grupę przychodów, są obowiązani do sporządzania i podawania
  do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.
  Informacja o realizowanej strategii podatkowej została sporządzona za rok podatkowy Spółki rozpoczynający
  się od 1 stycznia 2022 r. i zakończony 31 grudnia 2022 r. („Rok Podatkowy”).
  Spółka posiada strategię podatkową, wskazującą podejście Spółki do zarządzania funkcją podatkową,
  określającą cele oraz środki umożliwiające prawidłową i terminową realizację obowiązków
  podatkowych.
  1.2. PODSTAWA PRAWNA INFORMACJI O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ
  Informacja o realizowanej strategii podatkowej została przygotowana zgodnie z wymogami art. 27c Ustawy o
  CIT. Przepisy będące podstawą dla sporządzania poszczególnych elementów Informacji o realizowanej
  strategii podatkowej zostały wskazane w kolejnych punktach niniejszej informacji.
  1 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1406 ze
  zm.).
 4. ELEMENTY INFORMACJI O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ
  2.1. PROCESY I PROCEDURY PODATKOWE
  Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy o CIT: „informacje o stosowanych przez podatnika: a)
  procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków
  wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe
  wykonanie”
  Procesy podatkowe
  KED przestrzega przepisów prawa podatkowego, analizując przy tym implikacje podatkowe związane
  z prowadzoną przez Spółkę działalnością oraz poszczególnymi operacjami gospodarczymi, jak również
  zarządza zobowiązaniami podatkowymi w ramach prowadzonej działalności operacyjnej.
  Składane deklaracje podatkowe, informacje podatkowe oraz rozliczenia podatkowe stanowią pełne
  odzwierciedlenie działalności gospodarczej Spółki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  Obowiązki podatkowe wypełniane są przez wyznaczonych do tego pracowników Spółki, którzy zapewniają
  zarówno prawidłowe wypełnianie tych obowiązków, jak i przekazywanie wiedzy wewnątrz Spółki.
  W celu ograniczenia ryzyka podatkowego, które wynika, m.in. z niejasności regulacji
  prawnych rodzących wątpliwości interpretacyjne, czy też niestabilności przepisów,
  stosowane są następujące instrumenty, m.in.:
  a. monitoring zmian w przepisach podatkowych;
  b. korzystanie z profesjonalnych porad podatkowo – prawnych;

c. konsultacje z Krajową Informacją Skarbową (telefonicznie lub mailowo).
Spółka realizuje procesy dotyczące zapłaty podatków, obejmujące:
1) zebranie źródeł, na podstawie których wyliczana zostaje podstawa opodatkowania,
2) obliczenie podstawy opodatkowania,
3) kalkulacja podatku,
4) zadeklarowanie zobowiązania podatkowego,
5) zapłata podatku.
Procedury dotyczące podatków.
Spółka dokonując czynności rodzących skutki w sferze jej praw lub obowiązków podatkowych, zobowiązana
jest dla ich zachowania i spełnienia przestrzegania określonych prawem reguł postępowania jak również
dochowania należytej staranności w określonych obszarach działania. Spółka spełnia powyższe obowiązki
poprzez stosowanie się do wewnętrznie przyjętych zasad związanych z kwestiami podatkowymi.
W obszarach podatkowych, które nie zostały zagospodarowane dokumentami pisemnymi, Spółka dba
o zapewnienie odpowiednich zasobów i procesów w celu spełnienia wymogów ustawowych oraz
prawidłowego wykonania przepisów prawa podatkowego.
System zarządzania ryzykiem podatkowym i kontroli podatkowej.
Spółka wykazuje niską skłonność do podejmowania ryzyka w obszarze podatków. Postawę KED wobec ryzyka
podatkowego należy określić jako ostrożnościową.
Niestandardowe operacje gospodarcze podlegają analizie pod kątem skutków
podatkowych, a w sytuacji stwierdzenia, że transakcja jest obarczona ryzykiem
podatkowym, którego nie da się wyeliminować poprzez podjęcie określonych działań,
np. zmianę zapisów umownych, Spółka podejmuje decyzję o rezygnacji z
przeprowadzenia transakcji. Reasumując, Spółka rezygnuje z realizacji działań, które
mogą skutkować uszczupleniem zobowiązań publicznoprawnych.
Spółka na bieżąco identyfikuje potencjalne ryzyka podatkowe. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwestii
podatkowych rozstrzygane są z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego i zachowaniem przy tym
należytej staranności – tak aby obowiązki podatkowe zostały wypełnione w sposób prawidłowy i rzetelny.
Konsultacje dotyczące kwestii podatkowych odbywają się głównie w ramach Działu Księgowego, oraz w
zakresie bieżącego doradztwa podatkowego – przy pomocy zewnętrznych doradców podatkowych.
Ryzyko podlega regularnej analizie i jest ograniczane przy użyciu odpowiednich środków.
Spółka, w celu ograniczenia lub eliminacji ryzyka podatkowego podejmuje także dodatkowe działania:
a) wykonuje nadzór stanowiskowy nad działalnością pracowników zgodnie z hierarchią służbową,
b) na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach prawa podatkowego,
c) korzysta z zewnętrznych porad podatkowych.
2.2. DOBROWOLNE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. b Ustawy o CIT: „informacje o stosowanych przez podatnika: b)
dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej”

W przypadku kontaktów z organami KAS Spółka wykazuje się otwartością i chęcią współpracy, dostarczając
terminowo wszystkie wyjaśnienia oraz wymagane informacje. Ewentualne nieumyślne omyłki w
przekazywanych informacjach kierowanych do organów podatkowych są przez Spółkę identyfikowane
najszybciej jak to możliwe oraz poddawane odpowiednim korektom.
Spółka w Roku Podatkowym nie podejmowała formalnych dobrowolnych form współpracy z organami
Krajowej Administracji Skarbowej (tj. nie uczestniczyła w Programie Współdziałania).
2.3. REALIZACJA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH, W TYM INFORMACJE O SCHEMATACH PODATKOWYCH
Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 2 Ustawy o CIT: „informacje odnośnie do realizacji przez podatnika
obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o
liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach
podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na
podatki, których dotyczą”.
Realizacja obowiązków podatkowych na terytorium RP
W Roku Podatkowym Spółka realizowała obowiązki podatkowe w odniesieniu m.in. do następujących
podatków i opłat:
1) podatek dochodowy od osób prawnych,
2) podatek dochodowy od osób fizycznych,
3) podatek od towarów i usług,
4) opłata cukrowa
Spółka reguluje zobowiązania podatkowe oraz składa niezbędne deklaracje podatkowe w terminach
ustawowych.
Spółka poddaje badaniu przez biegłego rewidenta roczne sprawozdanie finansowe,
zgodnie z regulacjami ustawy o rachunkowości.
Informacje o schematach podatkowych,
o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r., poz. 1387, ze zm.)
KED w swojej działalności nie zidentyfikowała w Roku Podatkowym żadnego schematu podatkowego. Tym
samym nie wystąpił obowiązek jego przekazania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
2.4. TRANSAKCJE ZAWIERANE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a Ustawy o CIT: „informacje o: a) transakcjach z podmiotami
powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy
bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie
ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami
niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej”
Suma bilansowa Spółki na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 28.125.610,60 zł. Tym samym, w informacji o
realizowanej strategii podatkowej Spółka zobowiązana jest wykazać te transakcje z podmiotami powiązanymi,
których wartość przekroczyła 1406280,53 zł.

Wartość transakcji z podmiotami powiązanymi określona została na podstawie art. 11k ust. 4 i 5 oraz art. 11l
Ustawy o CIT.
W 2022r nie występowały transakcje z podmiotami powiązanymi.
Transakcje z podmiotami powiązanymi
W Roku Podatkowym Spółka nie zawierała z podmiotami powiązanymi transakcji.
Transakcje z podmiotami powiązanymi niebędącymi rezydentami podatkowymi RP
W Roku Podatkowym Spółka nie zawierała z podmiotami powiązanymi niebędącymi rezydentami
podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej transakcji.
2.5. PLANOWANE LUB PODEJMOWANE DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE
Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. b Ustawy o CIT: „informacje o: b) planowanych lub podejmowanych
przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość
zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a
ust. 1 pkt 4”
W Roku Podatkowym KED nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych, jak również nie planuje podjęcia
takich działań w przyszłości.
2.6. KATALOG ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW
Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 4 Ustawy o CIT: „informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o
wydanie:
a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji
podatkowej,
b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b
Ordynacji podatkowej,
c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy
o podatku od towarów i usług,
d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d
ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i
1747)”
Wykaz złożonych w Roku Podatkowym wniosków, wraz z uwzględnieniem strony składającej wniosek oraz
zakres wniosku został wskazany w poniżej:

 1. Katalog złożonych wniosków:
 • wniosek o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej 0
 • wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego 0
 • wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej 0
 • wniosek o wydanie wiążącej informacji akcyzowej 0
 • wnioski o wydanie innych decyzji/interpretacji mających wpływ na rozliczenia podatkowe (m.in. wniosek
  o wydanie opinii zabezpieczającej) 0
  2.7. ROZLICZENIA PODATKOWE W RAJACH PODATKOWYCH
  Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 5 Ustawy o CIT: „informacje dotyczące dokonywania rozliczeń

podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję
podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i
na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych
wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej”

W trakcie Roku Podatkowego, za który sporządzana jest informacja o realizowanej strategii podatkowej Spółka
nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję

podatkową.

KED Krasnodębski Sp.K. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy
Ul. Słowackiego 14 KRS 0000705449; REGON 368804064; NIP 1251663997
05-200 Wołomin Kapitał zakładowy 60.000,00 PLN
T:+48 22 7874462
T:+48 22 7870176
email: hurt.marcin@poczta.fm

Koszyk

close